اجرای «شغل فراگیر» در روز تعطیل خانه هنرمندان ایران - برگزیده ها