اجرای «سه شب با مادوکس» به مدت ۲۰ شب در تماشاخانه دیوار چهارم - برگزیده ها