اثربخشی واکسن در کاهش مرگ‌های کرونایی / اهمیت تهویه مناسب و استفاده از ماسک در مدارس - برگزیده ها