اتحاد خبرنگاران شیرازی، الگویی برای اهالی رسانه - برگزیده ها