اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کند - برگزیده ها