ابلاغ دستورالعمل جذب بازیکنان و مربیان خارجی به باشگاه‌ها - برگزیده ها