آیین امضای تفاهم ‌نامه مشترک بین قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و دانشگاه آزاد اسلامی - برگزیده ها