آیا طالبان می پذیرد دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود؟ - برگزیده ها