آگاهی و بصیرت جهانی نسبت به آرمان فلسطین افزایش یافته است - برگزیده ها