آنگ سان سوچی از اول اکتبر به اتهام فساد محاکمه می‌شود - برگزیده ها