آمریکا با قهرمانان کشتی جهان و المپیک در پان‌آمریکن/ همه هستند جز تیلور - برگزیده ها