آمریکا با عنوان‌داران جهان و المپیک در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ باروز و کاکس هم مسافر نروژ شدند - برگزیده ها