آمریکا با شرکایش درباره تداوم حضور دیپلماتیک در افغانستان در حال گفتگوست - برگزیده ها