آمریکا آثار تاریخی قاچاق را به ترکیه پس داد - برگزیده ها