آمریکا؛ مقصر بازنگشتن ایران به توافق هسته‌ای - برگزیده ها