آمار گرمازدگی زائران در مرزها رو به افزایش است - برگزیده ها