آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان قم از ۴۷ هزار نفر گذشت - برگزیده ها