آمار دیابت خوزستان بیش از استاندارد است/درمان بیماران تجاری نباشد - برگزیده ها