آماده باش اورژانس برای مواجهه با مخاطرات جوی در جنوب کشور - برگزیده ها