آقاجانپور: ژاپن را کنترل کردیم/ مشایخی: بازی مهمی را بردیم - برگزیده ها