آفتاب به زندگی من تابید و ثروتمند شدم - برگزیده ها