آغاز واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی به متقاضیان از ماه آینده - برگزیده ها