آغاز طرح دارویار از بامداد ۲۳ تیرماه/ ثابت ماندن پرداختی مردم - برگزیده ها