آغاز دور برگشت بسکتبال زنان با پیروزی مدعیان قهرمانی - برگزیده ها