آسیب های چشمی در حوادث چهارشنبه سوری قابل برگشت نیست - برگزیده ها