آرزوی ثروتمندی با ایده ای نوین به واقعیت پیوست - برگزیده ها