آرایش احزاب پارلمان لبنان و کشمکش بر سر یک رئیس جمهور «توافقی یا چالشی» - برگزیده ها