آخرین وضعیت مدت دوره آموزشی سربازی در شیوع کرونا - برگزیده ها