آخرین وضعیت آمادگی دختران والیبال قبل از حضور در قهرمانی آسیا - برگزیده ها