آجورلو: برای داوری ۶ بازی آینده کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود - برگزیده ها