«آب، باد، خاک» به خانه هنرمندان ایران رسید - برگزیده ها